ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 บริษัท เอแจ๊ก ซัพพลายส์ จำกัด Kerry ON68N00002079 15 พ.ย. 2562
2 นฤมล ขำหุ่น Kerry ON68000101675 15 พ.ย. 2562
3 อาณัติ สืบสายเชื้อ Kerry ON68000101673 15 พ.ย. 2562
4 ปริญภัขร เทียนทอง Kerry PTNK001152517 15 พ.ย. 2562
5 Nittda Ekkananuwong Kerry PTNK001152519 15 พ.ย. 2562
6 บุศริน พิพัฒน์สมบัติ Kerry PTNK001152521 15 พ.ย. 2562
7 สุพัตรา สมนาม Kerry PWETS00000065 14 พ.ย. 2562
8 พัสตราภรณ์ Kerry PWET000564022 14 พ.ย. 2562
9 Somsak Leelang Kerry PWET000564021 14 พ.ย. 2562
10 วิวัฒน์ บุญสูง Kerry PWET000564020 14 พ.ย. 2562
11 ภัทรานิษฐ์ ไชยวัณณ์ Kerry EI415632424TH 13 พ.ย. 2562
12 น.ส. ศุภธิดา นฤปิยะกุล Kerry EI415632415TH 13 พ.ย. 2562
13 บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Kerry PTNK001151086 13 พ.ย. 2562
14 รดามณี กันศรีนวกุล Kerry PTNK001151087 13 พ.ย. 2562
15 เกศินี จิรวณิชชากร Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001151084 13 พ.ย. 2562
16 จิราภา ศรีรัตน์ Kerry PTNK001151089 13 พ.ย. 2562
17 บอล Kerry ON68000099283 12 พ.ย. 2562
18 ณัฐกานต์ รักธรรม Kerry ON68000099281 12 พ.ย. 2562
19 ฐิติมา เรืองกูล Kerry PTNK001149388 11 พ.ย. 2562
20 ณัฐปรีชา หมอกมีชัย Kerry PTNK001149386 11 พ.ย. 2562
21 จันทร์ศรี มีนสุข Kerry PTNK001149372 11 พ.ย. 2562
22 ปรียาภรณ์ ตันสกุล Kerry PTNK001147889 08 พ.ย. 2562
23 วนิดา ชูแก้ว Kerry PTNK001147892 08 พ.ย. 2562
24 ภูมิภัทร ทยาวิวัฒน์ Kerry PTNK001147890 08 พ.ย. 2562
25 คุณครู นันทพร จุลมกร Kerry PTNK001147196 07 พ.ย. 2562
26 สมชัย ปัตตนาภรณ์ Kerry PTNK001147197 07 พ.ย. 2562
27 วรวลัญช์ ปั้นเพ็ง Kerry PTNK001147199 07 พ.ย. 2562
28 เมธิณี Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) PTNK001147198 07 พ.ย. 2562
29 จิตาภา อาทรเกตุ Kerry PTNK001147195 07 พ.ย. 2562
30 pramote Kerry ON68000096118 06 พ.ย. 2562
31 เบญญา Kerry PTNK001145853 05 พ.ย. 2562
32 ยุภา โคบุตร Kerry PTNK001145851 05 พ.ย. 2562
33 ศิริกัญญา อินทรัตน์ Kerry PTNK001145850 05 พ.ย. 2562
34 สรมนต์ เศรษฐวีรวัฒน์ Kerry PTNK001145848 05 พ.ย. 2562
35 ประจักษ์ Kerry PTNK001145849 05 พ.ย. 2562
36 บริษัทแอดวานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด Kerry มารับเอง 04 พ.ย. 2562
37 ฉัตรนรินทร์ ช้างแก้ว Kerry PTNK001144937 04 พ.ย. 2562
38 พิมลา บัวชุม Kerry PTNK001144941 04 พ.ย. 2562
39 สุวิมล เสนาะพิน Kerry PTNK001144939 04 พ.ย. 2562
40 ณัฎฐ์ธนัน จรัญวงศ์ Kerry PTNK001144938 04 พ.ย. 2562
41 คุณวรพจน์ ศิวิโรจน์ Kerry ON68000093385 01 พ.ย. 2562
42 วิทวัส ไชยวรรณ Kerry PTNK001142956 31 ต.ค. 2562
43 นายเมธี พันธุ์วราทร Kerry PTNK001142955 31 ต.ค. 2562
44 บริษัท จูเคน (ประเทศไทย) จำกัด Kerry ON68000092287 30 ต.ค. 2562
45 ชนิดา ชุ่มจันทร์จิรา Kerry ON68000092286 30 ต.ค. 2562
46 อรวรรณ สอนประดิษฐ Kerry ON68000092284 30 ต.ค. 2562
47 Chayadon Sakoonon Kerry ON68000092283 30 ต.ค. 2562
48 บริษัทแอดวานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด Kerry มารับเอง 29 ต.ค. 2562
49 นภัส จันทร์ขาว Kerry PTNK001141421 29 ต.ค. 2562
50 อรพรรณ​ บุญชูวงศ์ Kerry PTNK001141418 29 ต.ค. 2562
51 นิด Kerry Line Man มารับ 29 ต.ค. 2562
52 มาสสุภา แก้วกายา Kerry PTNK001140550 28 ต.ค. 2562
53 รุ่งทิพย์ โนรี Kerry PTNK001140549 28 ต.ค. 2562
54 เอนก พลชำนาญ Kerry PTNK001140548 28 ต.ค. 2562
55 โสภิตา รัตนโกศล Kerry PTNK001140547 28 ต.ค. 2562
56 หรรษา Kerry PTNK001140546 28 ต.ค. 2562
57 นันทิญา ทองปลิว Kerry PTNK001140545 28 ต.ค. 2562
58 นิด Kerry Line Man มารับ 24 ต.ค. 2562
59 Lisette Leuthard Kerry ON68000089306 24 ต.ค. 2562
60 ศราวุธ จันทวี Kerry PTNK001138232 22 ต.ค. 2562
61 ชุติไชย วิวัฒน์บุตรสิริ Kerry PTNK001137923 22 ต.ค. 2562
62 ฐาสกุนต์ กานตานันทะ Kerry PTNK001136921 21 ต.ค. 2562
63 ปิยธิดา มะลารัมย์ Kerry PTNK001136929 21 ต.ค. 2562
64 พิพัฒน์ พิทยาวาณิชย์ Kerry PTNK001136935 21 ต.ค. 2562
65 รังสิน กฤตลักษณ์ Kerry PTNK001136927 21 ต.ค. 2562
66 มณฑล ทรัพย์สำราญ Kerry PTNK001136924 21 ต.ค. 2562
67 ณิชชา กัลยารัตน์ Kerry PTNK001136919 21 ต.ค. 2562
68 นารี จองชัยสกุลเดช Kerry PTNK001136930 21 ต.ค. 2562
69 ชัยพล แสงงาม Kerry ON68000087221 18 ต.ค. 2562
70 ฐาสกุนต์ กานตานันทะ Kerry ON68000087223 18 ต.ค. 2562
Engine by shopup.com