ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 นีรนาท Alpha / Kerry ALP014135744 28 พ.ค. 2563
2 บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด Alpha / Kerry ALP014135743 28 พ.ค. 2563
3 สุธิยา จิวเฉลิมมิตร Alpha / Kerry ALP014135742 28 พ.ค. 2563
4 มาลัยวีณ์ แสวงผล Alpha / Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ALP014135734 27 พ.ค. 2563
5 ผไท บุญยะผลานันท์ Alpha / Kerry PTNK001246205 27 พ.ค. 2563
6 วิริวัลย์ Alpha / Kerry ALP014135730 26 พ.ค. 2563
7 สุสิโรจน์ ลิปิวัฒนา Alpha / Kerry ALP014135732 26 พ.ค. 2563
8 ธมน สมัครสโมสร Alpha / Kerry PTNK001245738 26 พ.ค. 2563
9 อาณัติ สืบสายเชื้อ Alpha / Kerry ON68000281621 25 พ.ค. 2563
10 นิรดา ชาวแสนแสบ Alpha / Kerry ON6800028168 25 พ.ค. 2563
11 ภัทรมน Alpha / Kerry ON68000281614 25 พ.ค. 2563
12 ปุณยนุช สุขเสถียรพาณิชย์ Alpha / Kerry ALP014135719 25 พ.ค. 2563
13 ธราธร กุลมา Alpha / Kerry ALP014135702 22 พ.ค. 2563
14 วนิดา เตยโพธิ์ Alpha / Kerry ON68000279400 22 พ.ค. 2563
15 ตะวัน Alpha / Kerry ON68000279409 22 พ.ค. 2563
16 วรนันต์ สิงห์สหนนท์ Alpha / Kerry PTNK001243182 20 พ.ค. 2563
17 ตะวัน Alpha / Kerry PTNK001243183 20 พ.ค. 2563
18 ภัควิภรณ์ พิชัยยุทธ Alpha / Kerry PTNK001243184 20 พ.ค. 2563
19 พิชญา ศรีสมบูรณานนท์ Alpha / Kerry ALP014135671 15 พ.ค. 2563
20 สุภัทรา ลุนไชยา Alpha / Kerry ALP014135686 19 พ.ค. 2563
21 นารี จองชัยสกุลเดช Alpha / Kerry ALP014135675 18 พ.ค. 2563
22 ธนิษฐา พงษ์วัฒนาสุข Alpha / Kerry ALP014135676 18 พ.ค. 2563
23 นัตฐิดา รุจิเรขา Alpha / Kerry ON68000276061 18 พ.ค. 2563
24 บุหลัน สุริหาร Alpha / Kerry ON68000276067 18 พ.ค. 2563
25 สินีนาถ Alpha / Kerry ON68000276064 18 พ.ค. 2563
26 มิลิน อังคะปาน Alpha / Kerry ON68000271225 15 พ.ค. 2563
27 บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด (พี่แป้น) Alpha / Kerry ALP014135668 15 พ.ค. 2563
28 สุดาทิพย์ จันทร Alpha / Kerry ALP014135667 15 พ.ค. 2563
29 วิธิวัต จรุตานันท์ Alpha / Kerry ON68000269082 14 พ.ค. 2563
30 ศรีอำพร ผลอินทร์ Alpha / Kerry ALP14135663 14 พ.ค. 2563
31 อรพิศา โพธาธนายง Alpha / Kerry ALP014135656 13 พ.ค. 2563
32 โชต์ลดา อ่วมเครือ Alpha / Kerry ON68000266471 13 พ.ค. 2563
33 นงนภัส แซ่หลี Alpha / Kerry ON68000266470 13 พ.ค. 2563
34 บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด Alpha / Kerry ALP014135648 12 พ.ค. 2563
35 ศิริพร เจนเกษตรกร Alpha / Kerry ALP014135649 12 พ.ค. 2563
36 ทวีศักดิ​์ เหมะชยางกูร Alpha / Kerry ON68000264729 12 พ.ค. 2563
37 อรณิชา เหล่าสุวรรณ Alpha / Kerry ON68000264735 12 พ.ค. 2563
38 บริษัท รชิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Alpha / Kerry Line Man มารับ 11 พ.ค. 2563
39 นภาวรรณ เจตจำรูญ Alpha / Kerry ALP015045103 11 พ.ค. 2563
40 โสภิตา ธีระกาญจน์ Alpha / Kerry ALP015045102 11 พ.ค. 2563
41 มณีรัตน์ จันทร์ตระกูล Alpha / Kerry ON68000261682 11 พ.ค. 2563
42 ณัฐพร มิ่งแก้ว Alpha / Kerry ON68000261660 11 พ.ค. 2563
43 ฐิติมา เรืองกูล Alpha / Kerry ON68000261656 11 พ.ค. 2563
44 พิมพ์ชนก กุลอิ่ม Alpha / Kerry ALP015045101 11 พ.ค. 2563
45 พิมพ์นารา Alpha / Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) ALP015045107 11 พ.ค. 2563
46 อารียา อภิวันทนกุล Alpha / Kerry ALP015045106 11 พ.ค. 2563
47 พิมพ์พจี ใจรักธรรมเดช Alpha / Kerry ALP015045105 11 พ.ค. 2563
48 สุพัตรา สมนาม Alpha / Kerry ALP015045104 11 พ.ค. 2563
49 อัจจิมา วงษ์งาม Alpha / Kerry ON68000261638 , ON68 11 พ.ค. 2563
50 ธัญวดี มงคลธีระสกุล Alpha / Kerry (Go Green ไม่รับบรรจุภัณฑ์-สำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น) LINE MAN มารับ 08 พ.ค. 2563
51 นิรัชพร Alpha / Kerry ALP014637641 08 พ.ค. 2563
52 เพชรริตา เชิงงาม Alpha / Kerry ALP014637642 08 พ.ค. 2563
53 พัชราภรณ์ อยู่คง Alpha / Kerry ALP014958353 07 พ.ค. 2563
54 ธนพัต จงมีสุข Alpha / Kerry ALP014958354 07 พ.ค. 2563
55 ปิยะวัฒน์ แจ้วเสียง Alpha / Kerry ALP014958358 07 พ.ค. 2563
56 ณัฐรดา แก้วมีศรี Alpha / Kerry ALP014958355 07 พ.ค. 2563
57 สุชาดา ทายะ(ปลา) Alpha / Kerry ALP014958356 07 พ.ค. 2563
58 นิว Alpha / Kerry LINE MAN มารับ 07 พ.ค. 2563
59 ชิดชนันท์ สุขพงษ์ Alpha / Kerry ON68000250808 05 พ.ค. 2563
60 บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด Alpha / Kerry ON68000250796 05 พ.ค. 2563
61 บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด Alpha / Kerry ON68000250827 05 พ.ค. 2563
62 ปรีชญา ชาญชัยฤกษ์ Alpha / Kerry PTNK001236589 05 พ.ค. 2563
63 พัชราภรณ์ พ่วงพลับ Alpha / Kerry PTNK001236586 05 พ.ค. 2563
64 สำราญ สอนเลิศ Alpha / Kerry NO68N00005275 04 พ.ค. 2563
65 ปรัตถกร หิรัญรัตน์ Alpha / Kerry ON68000245751 04 พ.ค. 2563
66 มัทณียา มากสมบูรณ์ Alpha / Kerry ON68000245747 04 พ.ค. 2563
67 ปิยะวัฒน์ แจ้วเสียง Alpha / Kerry ON68000245742 04 พ.ค. 2563
68 ปาจรีย์ จีนะวิจารณะ Alpha / Kerry ON68000245740 04 พ.ค. 2563
69 ณัฐธิดา Alpha / Kerry ON68000245734 04 พ.ค. 2563
70 พิมพ์วดี วิมลวัฒนาภัณฑ์ Alpha / Kerry ON68000245722 04 พ.ค. 2563
71 ณัฐชนัญ ชิงสกล บจก.อินเตอร์แฟคกรุ๊ป Alpha / Kerry Line Man มารับ 04 พ.ค. 2563
Engine by shopup.com